FR NL
Commune-Gemeente > Expats > Hoe kunt u gezinshereniging aanvragen?

Gezinshereniging aanvragen: wat moet u weten?

Als u legaal in België verblijft, kan u onder bepaalde voorwaarden herenigd worden met uw familie in het buitenland. Uw familie kan dan een verzoek tot gezinshereniging, ofwel een Visa D aanvraag, indienen. Hieronder gaan we dieper in op wat gezinshereniging nu precies is, wie dit kan aanvragen en hoe die aanvraag verloopt.

Gezinshereniging aanvragen: wat moet u weten?

Wat is gezinshereniging?

Dankzij gezinshereniging is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om verblijfsrecht voor uw familie te verkrijgen zodat zij bij u in België kunnen komen wonen.

Gezinshereniging is een basisrecht. Zodra met de nodige documenten wordt aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan, moet de gezinshereniging worden erkend.

Wie kan zich met u herenigen in België?

De familieleden waarmee u zich in België kan herenigen, zijn beperkt tot:

Uw echtgenoot of echtgenote

Bent u getrouwd of is uw partnerschap gelijkgesteld met het huwelijk? Dan kan uw echtgenoot of echtgenote naar België komen als:

 • • U beide ouder bent dan 21 jaar. Bestond het huwelijk al voor aankomst in België? Dan wordt de leeftijd teruggebracht tot 18 jaar.
 • • Uw echtgenoot of echtgenote met u zal samenleven onder hetzelfde dak.

Uw geregistreerde partner

Bent u niet getrouwd? Dan kan uw geregistreerde partner naar België komen als:

 • • Uw partnerschap wettelijk geregistreerd is. U moet een officieel bewijs van wettelijk samenwonen kunnen voorleggen.
 • • U beide ouder bent dan 21 jaar. Woonde u één jaar voor aankomst in België al wettelijk samen? Dan wordt de leeftijd teruggebracht tot 18 jaar.
 • • Jullie een stabiele en duurzame relatie hebben, dit houdt in dat jullie:
 • ⁃ Ofwel bewijzen gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag wettelijk en onafgebroken in België of in het buitenland te hebben samengewoond.
 • ⁃ Ofwel bewijzen elkaar minstens al twee jaar te kennen en:
 • - Regelmatig contact onderhielden via telefoon of elektronische berichten (bijv. bewijzen met e-mails, foto’s, enz.)
 • - Elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens drie keer ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen minstens 45 dagen duurden (bijv. bewijzen met vliegtickets, enz.)
 • ⁃ Ofwel samen een kind hebben.
 • • Uw geregistreerde partner met u zal samenleven onder hetzelfde dak.
 • • Jullie geen relatie met een andere persoon hebben.

Uw minderjarige kinderen

De minderjarige kinderen van u en/of uw partner mogen naar België komen als zij:

 • • Jonger zijn dan 18 jaar
 • • Ongehuwd zijn
 • • Met u zullen samenleven onder hetzelfde dak

Opgelet: indien het minderjarige kind niet van u beide gemeenschappelijk is, maar enkel van uw partner, moet u ook de toestemming van de andere ouder kunnen voorleggen.

Uw gehandicapt meerderjarig kind

Het gehandicapt meerderjarig kind van u en/of uw partner mag naar België komen indien:

 • • U een attest voorlegt over de gezondheidstoestand van het kind, waarin staat dat het kind niet in eigen behoeften kan voorzien
 • • Het kind alleenstaand is
 • • Het kind met u zal samenleven onder hetzelfde dak

Uw ouders als u een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) bent

Bent u een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? En werd u als vluchteling erkend of kreeg u subsidiaire bescherming? Dan mogen uw ouders u in België komen vervoegen.

Wat met familieleden die niet aan de voorwaarden voldoen?

Familieleden die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen niet via gezinshereniging naar België komen.

Andere manieren om in België te komen wonen of werken, zijn via een asielaanvraag of werkvergunning. Daarnaast kunnen zij ook een visum aanvragen. Dit kan zowel voor een kort verblijf van minder dan 90 dagen als voor een lang verblijf van meer dan 90 dagen.

Waar de aanvraag indienen?

Uw familieleden moeten een aanvraag voor gezinshereniging, ofwel een visa D aanvraag, indienen bij de ambassade of het consulaat van België in het land waar zij verblijven. Hierbij zullen ze zich persoonlijk moeten aanbieden en mondeling de reden en context van hun aanvraag toelichten.

Is uw familie al in België? Dan kunnen zij hun aanvraag uitzonderlijk bij de gemeente van hun woonplaats indienen.

Welke documenten?

Elk familielid moet minstens de volgende documenten kunnen voorleggen:

 • • Een geldig reisdocument (zoals een nationaal paspoort)
 • • Het ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulier
 • • Recente identiteitsfoto’s
 • • De geboorteakte
 • • Een kopie van het verblijfsdocument in België, een kopie van het vluchtelingenattest en van de beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus of toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
 • • Een medisch attest van minder dan zes maanden oud, opgemaakt door een arts erkend door de ambassade of het consulaat van België
 • • Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document

Wie beslist over de aanvraag?

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de beslissing om het recht op gezinshereniging al dan niet te erkennen.

 • • Bij een positieve beslissing wordt het verblijfsrecht in België erkend. Uw familielid ontvangt een ‘verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie’ in de vorm van een elektronische F kaart.
 • • Bij een negatieve beslissing kan de aanvrager beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Afhankelijk van het profiel van de gezinshereniger valt de beslissing tussen de 4 en 9 maanden na het indienen van het aanvraagdossier.

Gezinshereniging België

Kortom, bepaalde familieleden hebben het recht om bij u in België te komen wonen als zij aan de nodige voorwaarden voldoen. Hiervoor moeten zij een Visa D aanvraag (gezinshereniging) indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar zij verblijven. De Dienst Vreemdelingenzaken zal binnen de 4 à 9 maanden na de aanvraag een uitspraak vellen. U kan de infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken bereiken via het nummer 02/488.80.00.