FR NL
Commune-Gemeente > Nationaliteit > Hoe Belg worden door naturalisatie?

Wat is naturalisatie?

Naturalisatie is niet de standaard procedure om Belg te worden maar een gunstmaatregel. Deze procedure wordt enkel in uitzonderlijke gevallen toegepast. Je komt enkel in aanmerking voor naturalisatie als het voor jou onmogelijk is om via de standaard nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit te verkrijgen.

Wie kan Belg worden via naturalisatie?

Rechten en plichten?

Er worden geen algemene integratiecriteria opgelegd door de wet, wel zijn integratie en kennis van één va de drie landstalen belangrijk voor de Commissie voor Naturalisaties.

Wat met dubbele nationaliteit?

Als je verzoek wordt goedgekeurd, kan je jouw oorspronkelijke nationaliteit behouden. De wetgeving van je land van herkomst bepaald of je jouw oorspronkelijke nationaliteit mag behouden.

Wie kan beroep doen op naturalisatie?

Je kunt naturalisatie aanvragen als je 18 jaar oud bent en als je

A. bewijs kan leveren van een buitengewone verdiensten aan België en haar internationale uitstraling.

Voorwaarden:

 • • 18 jaar of ouder zijn, of je bent ontvoogd.
 • • Op het moment van de aanvraag een wettelijk verblijf in België hebben.
 • • Op het moment van de aanvraag een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.
 • • Kunnen bewijzen dat het voor jou zo goed als onmogelijk is om Belg te worden via een nationaliteitsverklaring.
 • • Jouw buitengewone verdienste aan België kunnen bewijzen.Jij kan een meerwaarde betekenen voor België:
 • - Op wetenschappelijk vlak (bv.. een doctoraatstitel)
 • - Op sportief vlak (bv. internationale competitie)
 • - Op socio-cultureel vlak: (bv. internationale cultuurwedstrijd of sociale en maatschappelijke inzet)

B. officieel erkend bent als staatloze in België.

Voorwaarden:

 • • 18 jaar of ouder zijn, of je bent ontvoogd.
 • • Erkend zijn als staatloze in België.
 • • Sinds minstens 2 jaar een wettelijk verblijf in België hebben.
 • • Op het moment van de aanvraag een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.

Hoe een naturalisatieverzoek indienen?

Je dient een naturalisatieverzoek in door het standaardaanvraagformulier aan te vragen bij de burgerlijke stand in de gemeente van je hoofdverblijfplaats (Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten). Het ingevulde aanvraagformulier verzend je met de nodige documenten naar één van de twee volgende adressen:

 • • de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
 • Dienst Naturalisaties,
 • Leuvenseweg 48,
 • 1000 Brussel
 • OF
 • • de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt

Boven je handtekening vermeld je:

“Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven."

Welke nodige documenten?

 • • Aanvraagformulier
 • • Betalingsbewijs registratierecht
 • • Bewijsstukken buitengewone verdienste OF staatloze in België
 • • Andere documenten (informeer bij hoofdverblijfplaats)

Wat gebeurt er dan?

 • 1. Wanneer je het dossier naar je gemeente opstuurt, moet de burgerlijke stand jouw dossier binnen 15 dagen naar de Kamer doorsturen. Is het dossier volledig, dan bezorgt de burgerlijke stand of de Kamer van volksvertegenwoordigers je een ontvangstbewijs.
 • 2. De Kamer stuurt binnen de 5 dagen een kopie van het volledige dossier voor advies door naar drie instanties:
 • - het parket van de rechtbank van eerste aanleg (van je hoofdverblijfplaats)
 • - de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
 • - de Staatsveiligheid
 • 3. De commissie voor naturalisaties onderzoekt en beslist op basis van de 3 adviezen.
 • 4. Na goedkeuring gaat je aanvraag naar de plenaire vergadering van de Kamer. Hier wordt je aanvraag gestemd.
 • 5. Een goedgekeurd naturalisatieverzoek wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, vanaf dat moment ben jij officieel Belg. Je wordt natuurlijk ook persoonlijk op de hoogte gebracht. Zowel bij een positief, als bij een negatief antwoord.

Let wel op! Naturalisatie is een gunstmaatregel toegekend door de Kamer van volksvertegenwoordigers en is geen recht. Bij een negatieve beslissing kan je dus niet in beroep gaan. Ook, het naturalisatieverzoek zodra je niet meer wettelijk in België verblijft of je je hoofdverblijfplaats niet meer in België hebt.

Kosten en looptijd procedure?

Voordat je je naturalisatieverzoek kan indienen, moet je €150 registratierechten betalen

Houdt rekening met extra kosten, zoals zegelrecht, en kosten voor de legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten.

Kun je je burgerschap verliezen?

Je kan je Belgische nationaliteit als strafmaatregel verliezen via het Hof van Beroep (= vervallenverklaring) als blijkt dat de Belgische nationaliteit is verkregen door vervalste feiten, valse verklaringen en valse of vervalste documenten. De rechtbank kan ook een vervallenverklaring uitspreken bij veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar zonder uitstel voor bepaalde misdrijven.

Een hele boterham, naturalisatie is een complex proces. Als je na het lezen van dit artikel denkt dat jij in aanmerking komt, wensen we je alvast veel succes met de aanvraag.